Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Platteland

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:44 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Platteland

2010 was voor het plattelandsbeleid een jaar van erkenning. De Minister-president gaf de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om een decretale basis voor een plattelandsfonds voor te bereiden. Dit fonds moet plattelandsgemeenten die over weinig bestuurskracht beschikken, ondersteuning bieden voor de talrijke opdrachten op hun grondgebied om op die manier onder meer hun omgevingskwaliteit te verhogen. De VLM heeft hiertoe in een eerste fase een omschrijving van de plattelandsgebieden laten uitwerken, dat voor de verschillende instrumenten op het platteland een kader kan aanreiken. Parallel daarmee werd ook in samenwerking met de academische wereld een eerste concept uitgewerkt voor dit fonds. Het voorstel kon reeds in november aan de Minister-president worden overgemaakt.
 
Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (kortweg IPO) kreeg met het jaar 2010 een vernieuwde dynamiek. In samenhang met het beleidsvoornemen inzake bestuurskracht van plattelandsgemeenten ging de themagroep ‘bestuurskracht’ aan de slag met de uitwerking van een bestuurskrachtmonitor. Deze monitor kan de gemeente inzicht geven in de sterkten en zwakten van haar bestuur en goede praktijken leren van andere, gelijkaardige gemeenten.  Verder werden beleidsaanbevelingen voorbereid in het kader van agrarische architectuur, aspecten van gezondheid op het platteland en stilte en rust.

In 2010 ging ook in het plattelandsbeleid specifieke aandacht naar armoedebestrijding. Armoede is immers geen fenomeen alleen voor de grote steden. Via lokale projectvoorstellen werden subsidies toegekend aan organisaties die vanuit zorgnetwerken werken aan de armoedebestrijding van specifieke doelgroepen, zoals ouderen en eenoudergezinnen.

Naast het beleidsmatige luik inzake plattelandsbeleid mag de VLM ook terugblikken op een succesvolle projectondersteuning. De vlaggenschipprojecten de Merode, De Wijers, Gentse Kanaalzone, … en projecten zoals Schelde-Leie en Scheldelandschapspark konden rekenen op financiering van lokale en kortetermijn projecten.

Een tweede belangrijke ondersteuning werd geboden via de advisering en financiering van de talrijke projecten die werden goedgekeurd in uitvoering van het tweede plattelandsontwikkelingsprogramma, het zogenaamde PDPO II, zowel voor de plattelandsprojecten als voor de Leadergroepen.
Deze diverse sporen zijn belangrijke bouwstenen voor de uitvoering van het eerste Vlaamse plattelandsbeleidsplan.
 
De conferentie Green Works!, in oktober in Brugge, door de VLM georganiseerd in samenwerking met haar partners in talrijke Europese projecten en internationale netwerken, was een van de hoogtepunten voor VLM in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de EU. Meer dan 400 deelnemers wisselden kennis en resultaten uit via workshops en lezingen. Het werd een event waar VLM zowel organisatorisch als inhoudelijk fier mag op zijn. Hieruit is opnieuw gebleken dat VLM een waardevolle partner is in internationale samenwerking en projectrealisatie. Ook in 2010 werden nieuwe Europese projecten goedgekeurd.
 
Tien jaar beheerovereenkomsten geeft aanleiding tot terechte tevredenheid en een hoopvolle evolutie voor de toekomst. Vergeleken met 2005 hebben in 2010 bijna drie keer meer landbouwers een of meer beheerovereenkomsten aangevraagd (meer dan 2000 met start op 1 januari 2011), een verdienste die grotendeels toe te schrijven is aan de inzet van onze gekwalificeerde medewerkers die klantgericht met de landbouwers samenwerken. Belangrijk daarbij te vermelden is dat ook die maatregelen die een bijdrage aan de biodiversiteit leveren, zoals akkervogelbeheer, duidelijk in de lift zitten. Tien jaar beheerovereenkomsten zal dan ook op Agriflanders 2011 prominent aan bod komen.
 
De uitdagingen voor 2011 situeren zich vooral op het vlak van de beleidsvoorbereiding en worden in de vorm van beleidsprojecten in uitvoering van het strategisch plan opgenomen. Voor het plattelandsbeleid zal een actieprogramma worden uitgewerkt dat eind 2012 in ontwerp dient te worden afgewerkt. Verder zal het plattelandsfonds als een belangrijk instrument voor de bestuurskracht van plattelandsgemeenten na goedkeuring van het concept tot een ontwerpdecreet worden uitgewerkt, het zal hiermee ook een belangrijke pijler worden voor het plattelandsbeleidsplan. Een tweede belangrijke pijler voor dit plan is de voorbereiding van een volgende plattelandsontwikkelingsplan (PDPO III) dat vanaf 2014 dient te worden geïmplementeerd. Cruciaal in dat verband zal de verdere samenwerking zijn met de lokale besturen. Het proces van de interne staatshervorming zal daarin zeker doorwegen.
 
Ook in het kader van de beheerovereenkomsten zal de voorbereiding van het nieuwe PDPO voor grote uitdagingen zorgen, met name de verdere ontwikkeling van de gebiedsgerichte en projectmatige aanpak, het uitwerken van een maatregelencatalogus, de samenwerking met de andere entiteiten van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie inzake onder meer blauwe en groene diensten en met het beleidsdomein Landbouw en Visserij. De nadruk voor de uitwerking van de maatregelen blijft daarbij vooral liggen op doelstellingen inzake landschap, biodiversiteit en milieu, waaraan de landbouwers in grote mate kunnen bijdragen.
 
Met de reorganisatie van de kernafdelingen Landelijke Inrichting en Platteland zal ook het luik Ontwikkeling voor nieuwe uitdagingen staan, zoals de integratie van het luik Europese en internationale samenwerking, de specifieke focus inzake water en bodem voor de organisatie, kortom de concretisering en invulling van een efficiënte en effectieve dienstverlening naar alle andere afdelingen van VLM.