Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Mestbank

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:48 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Mestbank

Naast de voorbereiding van het nieuwe MAP stond 2010 voor de Mestbank in het teken van efficiëntieverhoging en verhoging van de kwaliteit van onze dienstverlening. Verschillende acties werden daarbij ondernomen:
-     De mogelijkheid werd aan de landbouwers geboden om de derogatie online aan te vragen via de website van de VLM. Hiervoor werd een toepassing ontwikkeld op onze website www.vlm.be.
-     De Bassistenten, dit zijn rekenprogramma’s die via de website worden aangeboden als praktisch hulpmiddel voor het mestmanagement van de bedrijven, werden geactualiseerd en verder uitgebreid. In één jaar tijd werden de BASsistenten 1.500 keer gedownload.
-     De administratieve achterstand bij de behandeling van de NER-dossiers werd helemaal weggewerkt.
-     De oplegging van de NER- boetes werd op vraag van de sector met een half jaar vervroegd.
-     MTIL (extra knipperlichten) en MIL uitgebreid.
 
In 2010 heeft de Mestbank ook haar begeleiding op het terrein verder uitgebouw. De focus van onze dienstverlening kwam daarbij nadrukkelijker op de individuele bedrijfsbegeleiding te liggen. De Mestbank ging intensief in interactie met de doelgroepen:
-     Begeleiding bij de opmaak van bemestingsplannen en vrijwillige audits door BAS.
-     Tuinbouwactie door BAS.
-     Varkenstelling door gegevensbeheer.
-     Derogatiecontrole voorjaarsteelten met terugkoppeling vaststellingen.
-     Meststaalnames met focus op mestverwerking.
 
In het kader van de nieuwe regeling natuur heeft de Mestbank ondersteuning geboden, van de  goedkeuring van de regelgeving tot de afhandeling van de bezwaren. Er is daarbij intensief gewerkt, over de grenzen van de afdelingen heen:
o     Kennisgeving  nulbemesting (inclusief gebruikerscompensatie)
o     Terreincartering door biologen van de VLM
o     Voorzitterschap en secretariaat van verificatiecommissie verzorgd door Mestbank ondersteund door PA West-Vlaanderen
 
In 2010 werd de hernieuwde aanpak van de nitraatresiducontroles verder uitgebouwd:
-     Eenduidige staalnamemethode en analysemethode geconsolideerd in de regelgeving.
-     Nitraatresiduwaarden 2010 vastgelegd in de regelgeving (88 en 90 kg).
-     Staalnamecampagne uitgebreid over heel Vlaanderen volgens duidelijke criteria.
 
Een heel jaar werd samen met het kabinet en collega’s van leefmilieu en landbouw hard gewerkt aan het tot stand komen van een nieuw actieprogramma. Een totaal nieuw concept van stikstofbemestingsnormen op basis van werkzame stikstof werd uitgewerkt. Hierdoor kan veel flexibeler ingespeeld worden op de bemestingsbehoeften van de planten en kan steeds de noodzakelijke hoeveelheid bemesting toegediend worden.