Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Landelijke inrichting

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:45 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Landelijke inrichting

Op 11 februari 2010 formuleerden we samen (leden van de raad van bestuur, projectleiders, celhoofden grondzaken, onderhandelaars, dossierbehandelaars,…) heel wat verbetervoorstellen rond de interne werking rond grondmobiliteit. De directieraad en de raad van bestuur keurden een actieplan goed waarna de uitvoering ervan van start ging. Zo zijn in de begroting van 2010 en 2011 mogelijkheden ingebouwd om in te gaan op aankoopopportuniteiten en op die manier ook uitvoering te geven aan het ruilprogramma van de Vlaamse grondenbank. In 2010 konden we hierdoor alvast delen van het Dexiadomein in Kraainem aankopen. We startten een vormingsprogramma op. In 2010 kwamen de modules grondzaken voor niet-experten en een module pacht voor onze grondzaken-experten aan bod. We keken met OOB na hoe we onze interne procedures kunnen optimaliseren en vereenvoudigen. Dit zal verder vorm krijgen in 2011 waarbij we ook de delegatiebesluiten actualiseren en op punt stellen. In 2011 maken we bovendien een speerpunt van een betere ondersteuning en omkadering van onze onderhandelaars en schatters : kerncompetenties binnen de VLM! Door de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering van uitstel van betaling en hernieuwde afspraken met onze partners in het kader van Sigma, zal onze werking in 2011 op het terrein nog versterken.
 
Half december 2010 konden we DOG in productie laten gaan: een nieuwe gebruiksvriendelijke toepassing voor meer dan 50 VLM-gebruikers die de dossierbehandeling van grondzaken ondersteunt. Nu kunnen al alle verwervings-, ruil- en vervreemdingsdossiers worden ingebracht en opgevolgd. In 2011 voorzien we de verdere uitbouw van DOG voor beheer van gronden en een webtoegang voor onze partners. Het project komt tot stand in een intensieve samenwerking tussen de afdeling informatica, de afdeling landelijke inrichting en onze provinciale afdelingen.
 
In 2010 startten we ook met de uitbouw van het e-voorkooploket. De ontwikkeling is voorzien voor 2011. Hierdoor zal het mogelijk worden dat alle rechten van voorkoop via een webtoepassing worden aangeboden, opgevolgd en afgehandeld. Dit zal VLM, begunstigden en notarissen, heel wat papierwerk besparen.
 
In 2010 is de wetgeving rond gebruikerscompensatie en kapitaalschade volledig goedgekeurd. De eerste vergaderingen van de kapitaalschadecommissies, de eerste berekeningen van gebruikerscompensatie, de eerste ontwerpbeslissingen aan eigenaars en gebruikers en de eerste betalingen konden daarop volgen. Het proces rond de vergoedingen heeft veel raakvlakken met andere vergoedingen: natuurinrichting, integraal waterbeleid, horizontale vergoedingen natuur, beheerovereenkomsten en het vergt een afstemming met aankoopbeleid en onteigeningen. Hierdoor zijn veel partners betrokken binnen de beleidsdomeinen landbouw en visserij, ruimtelijke ordening en milieu en is een behoedzame communicatie naar eigenaars, gebruikers en middenveldorganisaties noodzakelijk.
 
In 2010 groeide duidelijk de erkenning van de VLM als belangrijke facilitator en uitvoerder van strategische Vlaamse projecten. Het coördinatieplatform voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gaf de VLM de opdracht om samen met alle betrokkenen na te denken over een planuitvoeringsnota. Een nota die afspraken zal vastleggen over verwerving, inrichting en beheer, om de nieuwe bestemmingen van een ruimtelijk uitvoeringsplan te realiseren. De Vlaamse regering gaf ons de opdracht om in de Moervaartdepressie de ruimtelijke visie te detailleren op het terrein en de uitvoering te begeleiden. In de Vlaamse Rand kregen we het mandaat om een integraal plan op te maken voor de versterking van de omgevingskwaliteit en de open ruimten in de omgeving van Brussel. Het Agentschap Wegen en Verkeer is geïnteresseerd om meer structureel met de VLM samen te werken om de impact van infrastructuurprojecten op eigenaars en gebruikers en op de omgevingskwaliteit van in het begin mee te nemen. We werken nu reeds concreet samen rond A11. In 2011 concretiseren we de samenwerking rond Noord-Zuid in Limburg.
 
De werking van VLM rond omgevingskwaliteit wordt meegenomen in het strategisch project van de Vlaamse regering voor de versnelling van investeringsprojecten. En ook vanuit de Vlaamse opdrachten rond instandhoudingsdoelstellingen en integraal waterbeleid wordt VLM gevraagd om actief mee instrumenten ter beschikking te stellen. Zo kregen we de opdracht om voor de instandhoudingsdoelstellingen in de Liereman instrumenten af te wegen en de ruilverkaveling Londerzeel opnieuw op te starten om oplossingen te kunnen geven aan de waterproblematiek.
Hierdoor groeit ook steeds meer het inzicht dat een vernieuwd decreet op de landinrichting een belangrijke meerwaarde kan bieden voor deze Vlaamse doelstellingen. Beide kabinetten gaven ons daarom de opdracht om versneld met het nieuwe decreet door te gaan. In 2011 zullen we een afgewerkt decreet overhandigen aan onze beide ministers.
 
De erkenning van de VLM is ongetwijfeld mede gebaseerd op onze daadkracht op het terrein. Het bilan dat we voor 2010 kunnen voorleggen, oogt trouwens, ondanks de hoge druk op de financiële middelen, opnieuw sterk. We legden voor 9,6 mio euro vast voor ruilverkavelings-, landinrichtings- en natuurinrichtingsmaatregelen. We realiseerden voor 12,4 mio euro aan werken en ondersteunende studies. We beslisten voor 8 mio grondaankopen en betaalden effectief voor 9,5 mio grondaankopen. We sloten voor 198 keuro aan contracten met partners. We betaalden voor 92 keuro aan quickwins. Er gingen 8 nieuwe Europese projecten van start en in een totaal van 54 open ruimte projecten werken we met al onze competenties aan de versterking van de omgevingskwaliteit.
 
Om de complexe financiële stromen die met deze open-ruimte-projecten steeds meer en meer gepaard gaan te kunnen overschouwen en beheersen, lag de focus voor de infocyclus van projectleiders in 2010 op de financiële opvolging van projecten. We bouwden aan een teamsite waarin voor een projectleider alle relevante financiële getallen voor zijn of haar project beschikbaar zijn en zullen hier in 2011 samen met de financiële dienst, de projectleiders, diensthoofden projectrealisatie en celhoofden projectbeheer nog verder aan timmeren. De lancering van de unieke projectcode in 2010 en in 2011 ook de unieke dossiercode dragen bij aan een grotere transparantie in financiële stromen. Tot slot zullen in 2011 de mogelijkheden van ms-project worden uitgetest. Op die manier krijgen projectleiders een aantal ‘tools’ in handen om hun project in goede banen te leiden.