Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Informatica - GIS

Laatst gewijzigd op 11-10-2011 11:55 door VLMWEB\vlmweb_svcb

Informatica en GIS

De afdeling Informatica en GIS zette in 2010 hard in op de informaticatechnische ondersteuning van de kernactiviteiten Platteland, Projectwerking en Nutriëntenbeheer. Het is onmogelijk om hier alle realisaties op te sommen. Een aantal worden in de kijker gezet.
 

Platteland

Op het vlak van de informatisering van PDPO 1 en PDPO 2 (ProgrammaDocument PlattelandsOntwikkeling 2007-2013) werd in 2010 het volgende gerealiseerd:
Preventief en correctief onderhoud van de applicaties (in alle hierna vernoemde applicaties werden o.a. de volgende  uitbreidingen aangebracht: nieuwe beheerovereenkomsten overeenkomstig nieuw Ministerieel Besluit; Health Check betaalcyclus; Verwerken BO-gerelateerde resultaten van de jaarlijjkse perceelsverwerking; …):
• BOAM (beheersovereenkomsten administratieve module)
• BOAM-bulkverwerking
• BO-GIS
• BODW (data warehouse)
• SMIL (staalname meldings internetloket)
Bovendien werd het onderhoud van de programmatuur voor de uitwisseling met ALV van dossier- en terreincontroledata en de met ALV afgesproken planningstabel 2010 voor uitwisselingen in dit kader volledig gerealiseerd.
 

Grondmobiliteit en Landelijke Inrichting

Ten behoeve van de ondersteuning van de Vlaamse Grondenbank en de uitbouw van het loket Vlaamse Rechten van Voorkoop en ten behoeve van de activiteiten op het vlak van Landelijke Inrichting werden onderstaande doestellingen gerealiseerd.
1) We verzorgden het preventief en correctief onderhoud van de applicatie
• DOG fase 1, deel 1, inclusief GIS-aspecten (de nieuwe databank onroerend goed)
2) We ontwikkelden volgende (deel)applicaties (functioneel-technische analyse, codering, testen en deployment:
• DOG fase 1, deel 2 (de nieuwe databank onroerend goed) en adviesmodule ANB; de nieuwe databank is in productie genomen op 15/12/2010; de in productie stelling van de adviesmodule ANB is gepland voor medio 2011.
• Conversie van de oude naar nieuwe databank onroerend goed.
• Uitwisseling met het themabestand Rechten van Voorkoop van het AGIV (opvolging analysetraject)
• Loket recht van voorkoop (functionele en technische analyse).
• Toekomstig systeem Vergoedingen Gebruikers- en Kapitaalschade (functionele analyse)
• i-PROC (gedetailleerd in kaart brengen processen inrichtingsactiviteiten en Europese projecten) (ondersteunen opbouw business case voor een mogelijke nieuwe applicatie)
• Een volledig vernieuwde applicatie voor het beheer en opvolging van aanbesteding en uitvoering van studies en werken bij inrichtings- en plattelandsprojecten (vervanging van het verouderde AWBM (administratie werken betaalmodule)
3) We verzorgden verder het preventief en correctief onderhoud van de applicaties:
• Herverkavelingsgrafica
• ADBET (administratie betalingen ruilverkavelingen)
• ADINF (administratie ruilverkavelingen grote infrastructuurwerken)
• ADMIN (administratie ruilverkavelingsprojecten)
• ADPEE (administratie plan effect evaluatie)
• Boekhouding Herverkavelingsgrafica
• AWBM (administratie werken betaalmodule)
• De applicatie Hypothecaire Debiteuren (de zog. ruilverkavelingsleningen)
• VVBOG (oude applicatie verwerven, vervreemden en beheren onroerende goederen)
• Datawarehouse VVBOG
• VVBOG-GIS (GIS-module van VVBOG)
• VREG (de applicatie voor de verkorte registratie van de aanbiedingen recht van voorkoop)
• VROEM (de GIS-module voor de aanbiedingen recht van voorkoop)
• ADNA (administratie natuurinrichtingsprojecten)
• De applicatie Grondclassificatie voor natuurinrichtingsprojecten
Het preventief en correctief onderhoud van alle bovenstaande toepassingen werd volledig gerealiseerd.
 

Nutriëntenbeheer

Voor de informaticatechnische ondersteuning van het Nutriëntenbeheer, realiseerden we het volgend programma.
1) Vooreerst onderhielden we preventief en correctief de bestaande toepassingen :
• Nutriëntenemissierechten-beheerstoepassing
• De webservices AGR-GPS (opvolgingssysteem mestvervoer)
• Financiële dossieropvolgingsapplicatie (DAS)
• PV/IV-systeem (procesverbalen/inspectieverslagen)
• Applicatie beheer derogatieaanvragen
• Het huidige MIL (MestInternetLoket)
• Het SMIL (StaalnameMeldingsInternetLoket)
Het preventief en correctief onderhoud van alle bovenstaande toepassingen werd volledig gerealiseerd.
2) De volgende nieuwe (deel)projecten werden uitgevoerd:
De ontwikkeling (functioneel-technische analyse, codering, testen en deployment van de applicaties, tenzij anders vermeld) van volgende applicaties :
• Mest transport Internet Loket MTIL, uitbreidingen
• Vervoer Burenregeling
• Vervoer MAD (Mestafzetdocumenten)
• Vervoer Erkend Verzender
• Vervoer Inscharingscontract
• Vervoer In- en Uitvoercontracten
• Vervoer Tussentijdse rapporten en jaarrapport
• Nutriëntenemissierechten – bevragingsmodule overdrachten
• Mestverwerkingscertificaten Toekennen
• Mestverwerkingscertificatien – Registreren overdrachten
• Aangifte Landbouwer
• Aangifte niet-landbouwers
• Boetes
• Aanpassen datawarehouse IVO van de Mestbank
• Verder Uitbouwen AGR-GPS (rapportering)
volledig gerealiseerd (omvat o.a. een bevragingsmodule betreffende de AGR-GPS boodschappen en een rapporteringsmodule ter vergelijking van de geregistreerde vervoerdocumenten in de Mestbank databank en de binnengekomen AGR-GPS boodschappen)
• Verder uitbouwen geïntegreerde controle met plaatsbepaling via GPS
• Balansen – berekenen van definitieve balans landbouwers (functioneel-technische analyse)
• De nieuwe PV/IV databank (functioneel-technische analyse)
• Applicatie Afstemmen ontwikkelingen HANNA en AANG-HEF : administratief en financieel gedeelte m.b.t. jaarlijkse aangifte
• Identificatie Mestbank - klanten
• Het eLoket MVC (Mestverwerkingscertificaten)
• Het eLoket digitale aangifte (ondersteunen van de business case)
werd gedeeltelijk gerealiseerd;
Bijkomend werd de ontwikkeling van de toepassing ‘E-dossier’ gerealiseerd welke toelaat dat gericht kan gezocht worden naar Mestbankgegevens van landbouwers en niet-landbouwers via een uitgebreide zoekfunctie (o.a. een drill down zoekengine of google-achtige search).